+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۲۰ساعت 10:27  توسط گروه آموزشی طراحی و دوخت استان قزوين | 

منابع آموزشی و کمک آموزشی دروس مهارتی گروه پوشاک۹۰-۸۹

نام درس

منابع آموزشی

منابع کمک آموزشی

نازک دوزی زنانه درجه 2

کتاب های نازک دوزی زنانه درجه 2

پنج جلد کامل

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

-

مانتودوز

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 163 و 196 تا آخر

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 2 صفحه های 1 تا 56 بقیه کتاب برای مدلسازی به کار رود.

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 3 همه کتاب

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 4 صفحه های 1 تا 32  و 41 تا 50 و 101 تا 105

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 5 صفحه های 130 تا 210 و 275 تا 293 و 330 تا 389

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

مانتو دوز؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

مانتودوز 1؛ اکرم مینایی

شلوار دوز

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 163 و 173 تا 211 و 256 تا 288

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 5 صفحه های 1 تا 129

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

شلواردوز؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

سری دوز سرویس خواب

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 150 و 205 تا 213 و 278 تا 288

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

الگو و دوخت لباس کودک؛ فنی و حرفه ای

راسته دوزی؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

راسته دوزی

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 150 و 205 تا 213 و 278 تا 288

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

راسته دوزی؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی)

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 همه کتاب

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 2 صفحه های 1 تا 56 و بقیه کتاب برای مدل سازی به کار رود.

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 3 صفحه های 1 تا 50 و بقیه کتاب برای مدل سازی به کار رود.

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 4 صفحه های 136 تا 262

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 5 صفحه های 1 تا 106 و 130 تا 210

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

فانتزی دوزی؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

ژورنال شناسی؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

دوخت لباس شب و عروس

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 186 و 205 تا 222 و 230 تا آخر

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 2 صفحه های 1 تا 56 و بقیه برای مدل سازی

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 3 صفحه های 1 تا 50 و بقیه کتاب برای مدل سازی به کار رود.

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 4 همه کتاب

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 5 صفحه های 130 تا 183 و 211 تا 274

جزوه سوزن دوزی

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

لباس شب و عروس؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

سوزن دوزی، منتخب صبا

ژورنال شناسی؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

ضخیم دوزی

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 319

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 2 صفحه های 1 تا 56 و بقیه کتاب برای مدل سازی به کار رود.

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 3 صفحه های 1 تا 50 و یقه هایی که در استاندارد است (گرد، آرشال، شکاری، شال، انگلیسی، آمریکایی، ایستاده)

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 5 صفحه های 1 تا 45 و 130 تا 184 و 211 تا 274

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

کت و پالتو دوز؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

الگو و برش به روش متریک؛ پری شهیر مفرح

الگو برش به روش متریک کودک ونوجوان

الگوساز لباس به روش حجمی

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

الگوساز لباس به روش حجمی؛ اکرم تشکری و معصومه محمدی

کار روی مانکن، هنرستان های قدیم

بچه گانه و دخترانه دوز

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 صفحه های 1 تا 150 و 195 تا 213 و 277 تا 278

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

الگو و دوخت لباس کودک، فنی و حرفه ای

الگو و برش به روش متریک برای کودکان و نوجوانان؛ پری شهیر مفرح

گلدوز ماشینی

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1

جزوه پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

گلدوزی با ماشین، فنی و حرفه ای، تهیه و تنظیم توران سنجری

سوزن دوزی، منتخب صبا

 

                                                                                                  

نام درس

توانایی

نام درس

توانایی

گلدوز دستی

1. نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 و سوزن دوزی طرح کاد

2. سوزن دوزی، منتخب صبا

3. سوزن دوزی طرح کاد

4. نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1

5. سوزن دوزی، منتخب صبا

6. سوزن دوزی، منتخب صبا و سوزن دوزی طرح کاد

7. سوزن دوزی، منتخب صبا

8. گلدوزی با ماشین، فنی و حرفه ای

9. نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1

10. پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

تکه دوزی با چرخ

1، 2 و 3. گلدوزی با ماشین، فنی و حرفه ای

4. نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1

5، 6، 7 و 8. گلدوزی با ماشین، فنی و حرفه ای

9، 10 و 11. نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1 و گلدوزی با ماشین

12. گلدوزی با ماشین

13. سوزن دوزی، طرح کاد و نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1

14 و 15. گلدوزی با ماشین

16. گلدوزی با ماشین و سوزن دوزی، منتخب صبا

17. نازک دوزی زنانه درجه 2 جلد 1

18. پیشگیری از حوادث و ایمنی و بهداشت

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۱۳ساعت 9:25  توسط گروه آموزشی طراحی و دوخت استان قزوين |